DODATEK MIESZKANIOWY

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2. Deklaracja o wysokości dochodów

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

4. Ponadto załączniki:

 • umowa najmu ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • w przypadku emerytów i rencistów - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury BRUTTO za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia, lub decyzja z ZUS,
 • zaświadczenie z ZUS o pobieranym brutto zasiłku chorobowym, świadczeniu przedemerytalnym,
 • w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o wysokości dochodu brutto za okres 3 miesięcy zgodne z załącznikiem do wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 • osoby będące właścicielami gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego nakaz płatniczy właściwego organu gminy z bieżącego roku lub oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych,
 • gdy brak wskazanych dokumentów określających wielkość gospodarstwa rolnego należy przedłożyć zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzającego obszar gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych do obliczania dochodu,
 • w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
 • w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzja z Świadczeń Rodzinnych (dot. zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego) i Funduszu Alimentacyjnego potwierdzająca przyznanie lub uchylenie wypłaty tych świadczeń. W razie braku Decyzji ich kwotę i okres, za jaki były pobrane w okresie deklarowanym oświadczają wnioskodawcy lub osoby dorosłe wskazane w wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczenie, o którym mowa osoby właściwe składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 §6 kk),
 • dokument potwierdzający wypłacanie lub zaprzestanie wypłaty zasiłku stałego (Decyzja). W razie braku Decyzji przyznającej zasiłek lub uchylającej to świadczenie, świadczeniobiorca musi wypełnić pisemnie oświadczenie,
 • osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób. Ponadto osoby które nie figurują w ewidencji Urzędu Pracy składają oświadczenie o tym czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS wydane przez Obwodowe Komisje Lekarskie,
 • jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004 r.),
 • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku ostatni rachunek za energię elektryczną,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność lokalu (ksero), rachunki za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • ponadto właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości,
 • dokument potwierdzający wypłacanie stypendiów określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym,
 • rozliczenie podgrzania wody i centralnego ogrzewania (Faktury lub dowody wpłaty),
 • zaświadczenie z jednostki wojskowej potwierdzające wysokość wypłacanego żołdu żołnierzowi.

Wszelkie informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych , wydawanie

 i przyjmowanie wniosków:


MGOPS w Mogilnie ul. Rynek 10- I piętro, pokój 11