obrazek

Program „USŁUGI OPIEKUŃCZE dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Gmina Mogilno informuje, iż od 1 sierpnia br. rozpoczyna realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest wsparcie finansowe gminy w zakresie zwiększenia liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych, w tym

specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja) osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności , jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych i łącznie ze wskazaniem: ? konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Powyższe wsparcie

przeznaczone jest tylko dla osób niepełnosprawnych, których dochód netto z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku, nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 roku kryterium dochodowego

określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018r.1508 t.j.)

- dla osoby samotnej wynosi 701zł x 350% =2.453,50zł, natomiast dla osoby w rodzinie wynosi 528zł x 350% = 1.848,00zł.

Ogólne informacje dla mieszkańców Gminy Mogilno:

1) pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Programu przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Mogilno, którzy z powodu niepełnosprawności wymagają rehabilitacji ipomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni;

2) niezbędne jest złożenie wniosku o udzielenie takiego rodzaju wsparcia w formie pisemnej bądź zgłaszając telefonicznie taką potrzebę pracownikowi socjalnemu;

3) po złożeniu wniosku niezbędne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc oraz skompletowanie całości wymaganejdokumentacji;

4) na podstawie wywiadu środowiskowego, Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie wyda stosowną decyzję administracyjną (w przypadku wydania decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, będzieokreślała ona ich zakres oraz okres realizacji, natomiast w przypadku nie spełnienia wymaganych kryteriów zostanie wydana decyzja odmowna). Należy podkreślić fakt, iż w przypadku zakwalifikowania się osobyniepełnosprawnej do niniejszego Programu, nie będzie ona ponosiła żadnej odpłatności za świadczone na jej rzecz usługi.

 Wnioski można składać od 1 sierpnia br. w siedzibie MGOPS, ul. Rynek 10 w Mogilnie, w sekretariacie lub u pracowników socjalnych w godzinach pracy tut. Ośrodka od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Mogilnie pod numerem telefonu 52/ 315-93-15.