Załącznik do Zarządzenia nr  37/05

 z dnia  31  listopada  2005r.

Burmistrza Mogilna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKO-GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W Mogilnie

                                                                                                     Mogilno listopad  2005r.


SPIS TREŚCI

I.                   Postanowienia ogólne.

II.                Organizacja wewnętrzna Ośrodka

III.             Nadzór i kontrola

Załączniki:

Nr 1. Struktura  MGOPS w Mogilnie (Nie przedstawiany na stronie)

Nr 2.  Tryb Pracy MGOPS w Mogilnie.

Nr 3.  Regulamin Ośrodka Wsparcia.

 Rozdział I

                                                                                                          Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej "regulaminem" określa strukturę ośrodka oraz zasady funkcjonowania i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracowniczych.

§ 2.

 1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę zostanie dołączone do akt osobowych.

Rozdział II

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 3.

   1. Dla zapewnienia właściwej organizacji ośrodka wprowadza się następującą strukturę organizacyjną :

              1)      kierownik ośrodka,

              2)      główny specjalista,

              3)      referat administracyjno księgowy,

              4)      radca prawny,

              5)      psycholog,

              6)       dział świadczeń pomocy społecznej,

              7)     dział świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

              8)      dział dodatków mieszkaniowych,

              9)        pracownicy Ośrodka Wsparcia (opiekun Schroniska, pracownik Jadłodajni),

              10)     sprzątaczka.

 1.  Szczegółowa strukturę organizacyjną z określeniem  poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Tryb pracy Ośrodka stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

                                                                                                                 §4
  1. Do czynności Kierownika MGOPS należy:

    1) Realizacja zadań określonych w Statucie MGOPS

    2) Bezpośredni nadzór merytoryczny nad poszczególnymi działami ośrodka

    3)      Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Ośrodka

    2. Do czynności Głównego Specjalisty  należy:

    1)  merytoryczna kontrola dotycząca dokumentacji podopiecznych,

    2) merytoryczny nadzór nad  działem świadczeń pomocy społecznej, opiekunem schroniska, pracownikiem jadłodajni, sprzątaczką.

    3)      wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie  wynikającym  z upoważnienia Burmistrza,

    4)      zastępowanie kierownika Ośrodka podczas jego nieobecności , w tym podpisywanie dokumentów księgowych.

  3.Do zadań referatu administracyjno-księgowego należy:
               1)      zapewnienie płynnej polityki finansowej MGOPS,
               2)      wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
               3)      współudział w przygotowywaniu projektu budżetu Ośrodka i zapewnienie bieżącej kontroli nad jego wykonaniem,
               4)      prowadzenie sprawozdawczości i ocen realizacji wykorzystania środków finansowych  na poszczególne   zadania,
              
  5)      prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników i świadczeń z ubezpieczenia   społecznego,
              
  6)      przekazywanie składek ZUS za podopiecznych
              
  7)      współpraca z bankami i organami skarbowymi
              
  8)      przygotowywanie wniosków do Burmistrza w sprawie zmian w planie budżetu
              
  9)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych
               
  10)  obsługa kasy - przyjmowanie wpłat i regulowanie należności Ośrodka
               
  11)  zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników
               
  12)  prowadzenie książki korespondencji
               
  13)  prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy
               
  14)  prowadzenie akt osobowych pracowników MGOPS,
               
  15)  prowadzenie i załatwienie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
               
  16)  dokonywanie zakupów biurowych.

  § 5.

       1.   Do zadań radcy prawnego należy:        

                1) rozstrzyganie pod względem prawnym bieżących problemów wynikających z  pracy Ośrodka,

                 2) przygotowanie nowych typów rozstrzygnięć,

                 3) opiniowanie szczególnie trudnych problemów rozstrzygnięć administracyjnych,

                 4) wydawanie opinii prawnych w zakresie bieżących spraw Ośrodka,

                 5) występowanie przed organami administracji oraz sądami.

  § 6.

       1.     Do zadań psychologa należy:

               1) świadczenie pomocy psychologicznej w środowiskach z problemami społeczno-  emocjonalnymi (zgłoszonych przez pracowników   
                   socjalnych),

                 2) spotkania terapeutyczne z podopiecznymi wymagającymi pomocy  psychologicznej,

                 3) pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami zdrowotnymi, społecznymi, alkoholowymi, przemocą,
                4) rozmowy terapeutyczne z chorymi przebywającymi w Placówce Służby Zdrowia (zgłoszonych przez pracownika socjalnego):

  a) kierowanych do DPS (diagnoza, przygotowanie do zmiany sytuacji społecznej),

  b) uzależnionych,

                 5) współpraca z służbą zdrowia, PCPR, poradnią uzależnień.


  § 7.

  1.  Do zadań Działu Pomocy Społecznej należy:

          1)  przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych przez dział zadań 
          
  2)  prowadzenie rejestrów poszczególnych świadczeń,
          
  3) przygotowanie list wypłat,

                 4)  przyjmowanie interesantów,

                 5)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,

                 6)  prowadzenie bieżącej korespondencji,

                 7)  wprowadzanie danych z wniosków do systemu informatycznego,

           8) współpraca z instytucjami działającymi w zakresie niezbędnym dla realizacji   zadań Działu,

                 9) świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego.

  § 8.

  1.Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej należy  w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych:

  1)      przyjmowanie interesantów,

  2)      przyjmowanie i rejestracja wniosków,

  3)      prowadzenie rejestrów poszczególnych świadczeń rodzinnych,

  4)      wprowadzanie danych z wniosków do systemu informatycznego,

  5)      przygotowanie, opracowanie, analiza dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń rodzinnych,

  6)      przygotowywanie decyzji administracyjnych,

  7)      przygotowywanie dokumentacji dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

  8)      przygotowywanie list wypłat dla świadczeniobiorców w zakresie przedmiotowych świadczeń,

  9)      prowadzenie bieżącej korespondencji.

                    2. Do zadań  Działu Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej należy w    sprawach przyznawania i wypłacania zaliczki alimentacyjnej:

                                  1) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków,

                                  2)  prowadzenie rejestru świadczeń,

    3)     wprowadzanie danych z wniosków do systemu informatycznego,

    4)      przygotowanie, opracowanie, analiza dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń,

    5)      przygotowywanie decyzji administracyjnych,

    6)     wydawanie postanowień,

    7)     prowadzenie  rozliczeń finansowych z komornikami,

    8)     współpraca z komornikami dłużników alimentacyjnych,

                                  9 )  powiadamianie prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 209§1  Kodeksu karnego,

                                 10) przygotowywanie dokumentacji dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  11) przygotowywanie list wypłat dla osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
  12) prowadzenie bieżącej korespondencji.

                                                                                       § 9.

  1.Do zadań Działu Dodatków Mieszkaniowych należy
  1)      przyjmowanie interesantów,
  2
  )      przyjmowanie i rejestracja wniosków,

               3)      prowadzenie rejestru przyznanych dodatków,

               4)      wprowadzanie danych z wniosków do systemu informatycznego,

               5)      przygotowywanie, analiza dokumentacji związanej z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,

               6)       przygotowywanie decyzji administracyjnych,

                                7)      przygotowywanie dokumentacji dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

               8)     przygotowanie list wypłat dla świadczeniobiorców,

               9)        prowadzenie bieżącej korespondencji.

  § 10.

  1. Do zadań pracowników socjalnych działających w ramach Działu Pomocy Społecznej

  należy: 

  1)      Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

  2)      Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

  3)      Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

  4)      Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

  5)      Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

  6)      Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

  7)      Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

  8)      Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

  9)      Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przy współudziale sołtysów, przewodniczących Samorządów Mieszkańców,

  10)  Przygotowanie wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą obowiązującymi przepisami w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,

  11)  Współdziałanie z zakładami pracy, szkołami, organizacjami społecznymi, charytatywnymi, urzędem pracy, Przedsiębiorstwem komunalnym oraz organami samorządowymi w realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej,

  12)  Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielenia pomocy społecznej,

  13)  Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zaleceniami Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

  14)  Podwyższanie kwalifikacji ogólnych i zawodowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach różnego typu z zakresu pomocy społecznej,

  15)  Przygotowanie dokumentów w celu skierowania podopiecznych do Domu Pomocy Społecznej.

                                                   § 11                                                                      

  1. Do zadań opiekunek domowych działających w ramach Działu Pomocy Społecznej należy:

  1)      Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osób tego wymagających- tzw. usługi gospodarcze w domu podopiecznego,

  2)      Świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom tego wymagającym w domu chorego, podopiecznego,

  3)      Zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach osobom tego wymagającym z różnymi instytucjami, w tym z MGOPS w Mogilnie, Zakładami Opieki Zdrowotnej,

                                                § 12                                                                   

  1. Do zadań Ośrodka Wsparcia należy:

  1)      Przyjmowanie podopiecznych do schroniska,

                     2)      Prowadzenie rejestru ewidencji podopiecznych,

  3)      Dbanie o kształtowanie właściwej atmosfery wśród pensjonariuszy,

  4)      Przestrzeganie czystości i porządku na terenie  schroniska  i wokół niego,

  5)      Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.,

  6)        Przyjmowanie i wydawanie posiłków,

  7)      Zabezpieczenie artykułów żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami pod względem higienicznym i jakościowym,

  8)      utrzymanie w czystości pomieszczeń Jadłodajni, przestrzeganie przepisów Ppoż. i BHP,

  9)        Przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej. 

         2. Regulamin  schroniska stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

                                                 § 13.

  1. Zakres czynności sprzątaczki:

  1)      Dbałość o utrzymanie porządku i czystości na terenie ośrodka,

  2)      Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.

                                                                                             Rozdział III

             Nadzór i kontrola


           § 14

  1. Za nadzór i kontrolę wewnętrzną odpowiada Kierownik Ośrodka oraz Główny Specjalista  z upoważnienia Burmistrza Mogilna.
  2. Ośrodek podlega kontroli uprawnionych organów państwowych.

  § 15

  Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje Burmistrz  Mogilna w każdy wtorek w godz. 7 30 - 15 30 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

                                                                Do regulaminu organizacyjnego

                                                                                                                                                      Miejsko-Gminnego   Ośrodka

                                                                    Pomocy Społecznej w Mogilnie

         TRYB PRACY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MOGILNIE

                  

                                              
§ 1.

  Określenie czasu pracy MGOPS.

 


1.    
Tygodniowy wymiar czasu pracy Ośrodka wynosi 40 godzin.

     2.     Jeżeli wymagają tego potrzeby Ośrodka, można zatrudnić pracownika poza podstawowym wymiarem czasu pracy.

     3.     Szczegółowy wymiar czasu tygodniowego:

           Poniedziałek                   -        730 - 1530

           Wtorek                          -         730 - 1530

           Środa                             -        730 -1530

           Czwartek                        -        730 -1530

           Piątek                             -        730- 1530

   
                                                                            
                                                                              § 2.

Odpowiedzialność porządkową pracowników oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy określają przepisy prawa pracy.

                                                                                               § 3.

                     Spory w stosunku pracy pracowników rozpatruje Sąd Pracy.

                                                            Załącznik Nr 3

Do Regulaminu Organizacyjnego
Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mogilnie

Regulamin


PORZĄDKU   I    WSPÓŁŻYCIA    MIESZKAŃCÓW     W     SCHRONISKU

 DLA     BEZDOMNYCH     MĘŻCZYZN    I     KOBIET      W    MOGILNIE

§ 1.1. Schronisko  dla     bezdomnych w   Mogilnie,  przy  ul. Łąkowej   1B jest     placówką   Miejsko -Gminnego Ośrodka  Pomocy   Społecznej      przeznaczoną  dla  dorosłych  kobiet  i mężczyzn    z  terenu   gminy    Mogilno.

2.Schronisko   dla   bezdomnych kobiet i mężczyzn  działa w opraciu o art.51 ust.4  Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o Pomocy Społecznej   (Dz. U. z 2004 r.,        nr 64, poz.593 z póź. zm.) oraz w oparciu o niniejszy regulamin i   udziela   bezdomnym   kobietom i  mężczyznom  z  terenu   gminy  schronienia a także:

1) zapewnia niezbędne ubranie;

2) zapewnia jeden  gorący  posiłek dziennie  osobom,  które  własnym staraniom   
     nie    mogą   go  sobie   zapewnić;

3) prowadzi   resocjalizację  i  readaptację;

4) prowadzi społeczno - zawodową  aktywizację bezdomnych zdolnych   do   pracy;

5) przygotowuje  bezdomnych  do  wychodzenia   z   bezdomności;

6) zapewnia udział  w  zajęciach  socjoterapeutycznych.

§ 2.1. Schronisko  funkcjonuje  we  wszystkie   dni,  przez  całą    dobę. Schronienie  nie   spełnia  funkcji miejsca   stałego  zamieszkania  i   zameldowania.

2.Ze  schroniska  mogą  korzystać   osoby bezdomne oraz osoby wymagające natychmiastowej pomocy w formie schronienia, przede  wszystkim z  gminy  Mogilno.

3.Przyjęcie nastepuje przez wpis do rejestru-ewidencji podopiecznych na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

4.Przyjęcie  do  schroniska  dokonują  osoby   pełniące   dyżur (opiekum schroniska) po podpisaniu przez osobę przyjmowaną do schroniska  oświadczenia 
o  zapoznaniu  się  z  regulaminem  porządku  i  współżycia  mieszkańców  w  Schronisku  dla  Bezdomnych    kobiet i mężczyzn  w  Mogilnie:

1)  na  podstawie  skierowania  lub  decyzji  administracyjnej  Ośrodka

                        Pomocy    Społecznej w Mogilnie;

                   2)  interwencyjnie   -  w   dni  ustawowo  wolne  od  pracy  i   poza  godzinami urzędowania   Ośrodka  Pomocy    Społecznej   w   Mogilnie.

5.Osoby   przywożone  po  hospitalizacji  lub  przez    służby   mundurowe muszą  posiadać   orzeczenie  lekarskie  dopuszczające  do  pobytu   w schronisku  jako  zdolne    do  samoobsługi   codziennej,  nie  mogą stanowić zagrożenia  epidemiologicznego,  osoby  takie  muszą  być  trzeźwe.

6.  Odstępstwem  od  powyższej  zasady  jest (ust. 4) udzielenie  pomocy  interwencyjnej w  godzinach   nocnych   lub  w  dni  wolne  od   pracy   i  w  przypadkach nadzwyczajnych  zagrożeń klęsk   żywiołowych itp.

7. Pierwszeństwo  przy  przyjęciu  mają   osoby  w  podeszłym   wieku  i  bez  źródła   utrzymania.

8.  Ze  schroniska   mogą  korzystać   osoby  wyłącznie   trzeźwe.

             

          § 3.1. Decyzja  administracyjna Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej będąca podstawą umieszczenia bezdomnego w schronisku określa rodzaj i czasokres przyznanej pomocy, a osoby umieszczone w schronisku muszą spełniać kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

          2. Zgodnie  z art.41 ust. 1 i 2 oraz art. 96 ust. 1,2,4 Ustawy o Pomocy Społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie spełniają kryteriów zawartych w tej ustawie- za zgodą Kierownika Ośrodka.

                3. Osoby przebywające w schronisku, których dochód miesięczny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 w/w ustawy winny partycypować     w kosztach udzielanej pomocy w formie odpłatności określonej przez Kierownika Ośrodka. W przypadku nieuzasadnionej odmowy partycypowania w kosztach może nastąpić wstrzymanie pomocy.

         4. Za osoby przebywające w schronisku, skierowane spoza gminy Mogilno, koszty udzielonej pomocy w całości muszą pokryć macierzyste Ośrodki Pomocy Społecznej, w wysokości określonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.

§ 4.1. Osobom  przyjętym do schroniska  interwencyjnie umożliwa się przebywanie w schronisku do czasu wyjaśnienia ich sytuacji i określenia w porozumieniu       z macierzystymi ośrodkami pomocy społecznej dalszych działań pomocowych.

 2 . Osobom umieszczanym w schronisku zapewnia się:

                    1 )  przebywanie  w  schronisku  w  godzinach uzgodnionych  z  pracownikiem socjalnym,

                    2)  korzystanie z miejsca  noclegowego i wyposażenie  w postaci koca i ręcznika, środków higieny osobistej itp.,

                    3)  korzystanie z urządzeń sanitarnych,

                    4) uzyskanie doraźnej pomocy  rzeczowej i pomocy finansowej  na  potrzeby  wynikające  z  konieczności  utrzymania podstawowej  egzystencji    
     
i zdrowia,

                    5) możliwość przygotowania śniadań i kolacji we własnym zakresie oraz spożycie     gorącego  posiłku dziennie poza terenem schroniska,

                    6)  niezbędną pomocopiekuńczą, socjalną i terapeutyczną w tym również postpenitencjarną,

                    7)  pomoc w poszukiwaniu  zatrudnienia,

 8)  włączenie do pracy w ramach prac organizowanych przez schronisko,

 9)  poradnictwoi pomoc w załatwianiu wszelkich spraw osobistych i urzędowych.

                       

§ 5.1. Osoby  przebywające  w  schronisku  mają  obowiązek:

1)w chwili przyjęcia lub w terminie wyznaczonym przez pracownika socjalnego przedłożyć zaświadczenie lekarskie dotyczące aktualnego stanu zdrowia  i potwierdzające zdolność do przebywania w schronisku,          

2)  aktywnie  współpracować  z  pracownikiem  socjalnym  w  rozwiązywaniu     swojej trudnej sytuacji  życiowej, zwłaszcza w kierunku:

a) readaptacji i resocjalizacji,

b) społeczno-zawodowej aktywizacji i usamodzielnienia życiowego,

c)leczenia chorób i uzależnień w jednostkach do tego powołanych i współpracujących z zakładem,

d) uczesticzenia w zajęciach socjo-terapeutycznych i organizacji czasu wolnego organizowanych przez schronisko.

3) mieszkańcy schroniska mają obowiązek pomagać w utrzymaniu porządku
w budynkach i na terenie przyległym oraz świadczyć pomoc w innych pracach niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa, higieny, czystości, estetyki oraz uczesticzyć w zgodnym współżyciu mieszkańców,        

4)  utrzymanie  higieny  osobistej  przez całą dobę,

5)  przestrzegania  ciszy  nocnej od  godz   22.00  -  6.00,  

6) przestrzegania regulaminu schroniska i stosowanie  się do poleceń  kierownictwa i pracownika socjalnego,

7)  przestrzegania  zakazu  palenia  tytoniu we wszystkich pomieszczeniach schroniska, poza miejscm wydzielonym,

8)  zapobieganie  marnotrastwu wody  i  energii  elektrycznej i cieplnej,

9)poddania się badaniom alkotestem na żądanie opiekuna shroniska.

  2. Kategorycznie zabrania się:

                  1)  wnoszenia na teren schroniska i spożywania alkoholu  lub jego substytutów,

                  2) wnoszenia przeterminowanych i niewiadomego pochodzenia  artykułów   żywnościowych,

                  3)  wchodzenia  na  teren  placówki  po spożyciu alkoholu lub jego substytutów, narkotyków i iinych środków odurzających

                  4)  palenia  tytoniu  poza  miejscami  wyznaczonymi,

                  5)  urządzania gier hazardowych,
                
6)używania  w  pomieszczeniach  schroniska grzałek, urządzeń   grzewczych  oraz innych odbiorników  elektrycznych  bez   zezwolenia,
                
7)  wprowadzania osób postronnych do pokoi  mieszkalnych bez zgody opiekuna  schroniska,
                
8) samowolnej  zmiany  miejsca  noclegowego bez zgody pracownika pełniącego dyżur.

§ 6.1 Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i zachowanie osób umieszczonych w schronisku, poza jego terenem.

2. Schronisko  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione w  pokojach  mieszkalnych  i innych ogólnie  dostępnych. Rzeczy złożone do depozytu   
a nie odebrane w ciągu 1 miesiąca ulegają likwidacji. Po opuszczeniu schronisk przechowywane są jedynie dokumenty.

3. Osoby przebywajace w schronisku mają obowiązek dbania o mienie ruchome i majątek trwały schroniska. Za wyrządzone szkody ponoszą odpowiedzialnosć materialną.

4. Umieszczeni w schronisku zobowiązani są do wykorzystywania wyposażenia, instalacji i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Mieszkańcom nie wolno na własną rękę i bez uzgodnienia z kierownictwem schroniska dokonywać jakichkolwiek napraw, zmian istniejącego stanu pomiszczeń, instalacji oraz używać urządzeń nie będących typowym sprzętem AGD.

6. W przypadku miejscowego zagrożenia pożarem, klęski zywiołowej, przebywajacy w schronisku muszą postępować zgodnie ze sposobami podanymi                w instrukcji ppoż.

7. Z uwagi na to, że zakwaterowanie w schronisku jest pobytem czasowym, dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa współmieszkańców zabrania się na terenie schroniska jakichkolwiek zwierząt.

§ 7.1. Osoby  naruszające  postanowienia  regulaminu,  a w  szczególności  łamiące  zasadę  abstynencji  lub  uporczywie  uchylające  się  od  podjęcia  zatrudnienia  i nie realizujące ustaleńz planu zamierzeń readaptacyjnych mogą mieć wstrzymaną pomoc czasowo lub na stałe.

2. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz będące w stanie  nietrzeźwym na terenie schroniska będą bezwzględnie usuwane z terenu schroniska lub skierowane do izby wytrzeźwień.

§ 8.1. W ramach tworzenia szans na wychodzenie z bezdomności, umieszczeni w schronisku mogą składać wnioski o uzyskanie lokalu mieszkalnego z listy lokali komunalnych.

2. W przypadku zawarcia umowy najmu na uzyskany lokal mieszklny z listy mieszkań komunalnych, najemca ma obowiązek opuścić schronisko w ustalonym  w umowie terminie.

§ 9.1. Za koordynację działania schroniska odpowiedzialny jest opiekun schroniska.

2. O wszystkich wydarzeniach zachodzących w schronisku wymagających decyzji wykraczających poza zakres opiekuna schroniska, opiekun ma obowiązek informowania Kierownika MGOPS.

§10. Przebywający w schronisku mają możliwość składania wniosków i skarg w sprawach własnych do opiekuna schroniska. Opiekun  schroniska ponosi pełną odpowiedzialność przed Kierownikiem MGOPS za właściwe funkcjonowanie placówki i prace podopiecznych.