INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w postępowaniach administracyjnych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

  1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Rynek 10, 88-300 Mogilno

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zw. z art. 61 § 5; art. 65 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096) celem spełnienia wymogów prawnych w zakresie realizacji procedur administracyjnych realizowanych w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego.

  2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań, o których mowa w Dziale II rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącym milczącego załatwiania sprawy, prowadzonych na podstawie właściwych przepisów  prawa administracyjnego materialnego. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie brak mozliwości milczącego  załatwienia sprawy w rozumieniu Działu II rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.

  3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z postępowaniem administracyjnym;

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podmioty będące stroną postępowania administracyjnego zgodnie z k.p.a oraz organy państwowe i samorządu terytorialnego na mocy obowiązującego prawa

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procedur administracyjnych oraz okresem archiwizacji.

  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

  7. Posiada Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;

  8. Korzystanie z uprawnień wynikających z art. 15-22 RODO nie dotyczy postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez k.p.a. Dostęp do akt postępowania czy sprostowanie dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o k.p.a. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 lit. b RODO

  9. Inspektorem Ochrony Danych jest:

Piotr Chudziński: biuro@mogilno-bhp.pl