____________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Gmina Mogilno jest w trakcie opracowywania

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mogilno na lata 2018-2030”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej,

ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 5 lutego 2018r. do 25 lutego 2018r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy

Gminy Mogilno mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Państwa

odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie pokoju nr 1 (sekretariat)

oraz na stronach internetowych: www.mogilno.pl, www.bip.mgops.mogilno.pl

MGOPS w Mogilnie

ul. Rynek 10

88-300 Mogilno

tel. (0-52) 315-93-15

e-mail: mgops@mogilno.pl