Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa
Biznesowego Jarosław Napierała realizuje na terenie powiatu
radziejowskiego i mogileńskiego projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich p.n.:
CZAS NA AKTYWNOŚĆ!”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na
rynku pracy przez 60 uczestników o niskich kwalifikacjach w wieku 15
– 29 lat zaliczanych do grupy NEET, zamieszkujących powiat
radziejowski i mogileński. Uczestnicy podczas trwania projektu zostaną
otoczeni indywidualnym wsparciem przez doradców zawodowych i
pośredników pracy. Czekają na nich także szkolenia zawodowe –
wybierane pod potrzeby uczestników- oraz płatne staże zawodowe
trwające 3 miesiące. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na
stypendia szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu na szkolenia jak i
staże.