Najnowsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Od 1 stycznia 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie mieszkańcy będą mogli składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie będzie przysługiwało  przez okres 52 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.(w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).


Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Świadczenie rodzicielskie będzie doliczone do dochodu osoby uprawnionej do zasiłku rodzinnego (tzw. Dochód uzyskany)

Również od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie  otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych.

Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł. Zmiany obejmą również rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie  po 1 stycznia 2016 r. wystąpią z wnioskiem o wsparcie.