Zamawiający:
Gmina Mogilno. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 10; 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem - klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

CPV:
CPV 85311200-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy PZP;

POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, przy czym ich wymiar musi wynosić przynajmniej 250 godzin przez okres dwóch następujących po sobie miesięcy, świadczonych na rzecz jednego odbiorcy usług, co udokumentowane zostanie załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługa ta została wykonana należycie, wystawionymi przez odbiorcę usług.

Zamawiający uzna Wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której wymiar wynosił przynajmniej 250 godzin, a przedmiot obejmował wykonanie usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonania przez niego lub niewłaściwego wykonania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie Wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo.

DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Warunek tez zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych o następujących kwalifikacjach:
a)pedagog,
b)logopeda,
c)rehabilitant,
d)terapeuta zajęciowy,
e)masażysta
przynajmniej po jednej osobie posiadającej każdy z rodzajów wyżej określonych kwalifikacji tj. co najmniej pięciu specjalistów z powyższymi kwalifikacjami.
Zamawiający wymaga, aby osoby przewidziane do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych posiadały kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga, logopedy, rehabilitanta, terapeuty zajęciowego i masażysty w zakresie rehabilitacji medycznej. Ponadto w/w osoby muszą spełniać przesłanki zawarte w § 3 ust. 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 598 z późn. zm.).
Dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje osób, które będą świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze są kserokopie dyplomu potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu, ponadto osoby świadczące usługi o których mowa § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać roczne doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowania przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych. Dokumentem potwierdzającym roczny staż pracy w wykonywanym zawodzie jest zaświadczenie lub świadectwo pracy wystawione przez zakład pracy.
Wszystkie osoby przewidziane do wykonania usług muszą być niekarane oraz posiadać dobry stan zdrowia.

Oferta spełni warunki formalne jeżeli:

a)zostanie złożona w sposób określony w pkt 17 niniejszej SIWZ
b)zawierała będzie:
formularz ofertowy - załącznik nr 1,
parafowany wzór umowy - załącznik nr 2,
podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,
podpisane oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4,
podpisane oświadczenie, że Wykonawca w okresie wykonywania
niniejszego zamówienia posiada niezbędne uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności - załącznik nr 5,
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6
karta pracy - załącznik nr 7
wykaz wykonanych usług - załącznik nr 8

Zamawiający żąda od Wykonawcy następujące dokumenty:

a)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu, wystawionego przez odbiorcę usług;
b)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia z zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP należy przedłożyć:

"aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.
W/w dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
"aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
"aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
"opłaconą polisę ubezpieczeniową potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wysokość ubezpieczenia minimum 130.000 zł.
W/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
"aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
"aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c)oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu;
d)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;


Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt5 Ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

Osoba odpowiedzialna:
Pani Agnieszka Woźniak Z-ca Kierownika MGOPS w Mogilnie ul. Rynek 10; 88-300 Mogilno

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie ul. Rynek 10; 88-300 Mogilno

Oferty można składać do:
2014-12-09 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2014-12-09 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie, ul. Rynek 10, pokój Kierownika.Kryteria wyboru:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów:
a) 90% cena brutto (jednej godziny) oferowana za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto 1 godziny usługi

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

KRYTERIUM WAGA (%) SPOSÓB OCENY WG WZORU


Łączna cena ofertowa brutto

90%
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------ x 90 pkt
Cena badanej oferty

b)10% stanowią kwalifikacje kadry - Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje personelem
posiadającym kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z § 3 ust. 1Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który dysponuje największą liczbą wyspecjalizowanej kadry zapewniającej różnorodność proponowanych zajęć terapeutycznych.

Kryterium "kwalifikacje kadry" (Kk) będzie oceniane na podstawie liczby wyspecjalizowanej kadry będącej w dyspozycji Wykonawcy, a ilość punktów obliczana w następujący sposób:

KRYTERIUM WAGA (%) SPOSÓB OCENY WG WZORU


Kwalifikacje kadry (Kk)

10%
Liczba wyspecjalizowanej kadry w ofercie ocenianej
Kk= ------------------------------------------------ x 10 pkt
Najwyższa liczba wyspecjalizowanej kadry
w ocenianych ofertach


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez: pedagoga, logopedę, rehabilitanta, masażystę i terapeutę zajęciowego dla dzieci z zaburzeniami psychicznym, w tym z autyzmem - klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 12.200 godzin usług dla 43 dzieci w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

W związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 10.400 godz., lecz nie więcej niż 12.200 godz.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym - art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Usługi będą świadczone w środowisku (domu dziecka) na terenie miasta i gminy Mogilno przez siedem dni w tygodniu, w tym także dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez terapeutę i opiekuna dziecka.
Wykonawca musi zapewnić realizację usług w godzinach od 8.00 do 19.00.

Zamawiający przyjmuje, że jedna godzina usługi równa się 60 minutom. Czas jednej godziny wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych nie obejmuje czasu dojścia lub dojazdu do domu dziecka ani powrotu po wykonanej usłudze.

Rodzaj i ilość godzin sprawowanych specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem określa lekarz specjalista (psychiatra, neurolog) oraz pracownik socjalny podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Zlecenie usług będzie obejmować osoby (dzieci) objęte pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie, w wymiarze godzin i terminie dostosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie ze zleceniem Ośrodka przekazanym w formie decyzji administracyjnej określającej adresata oraz miejsce wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz.926 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie karty pracy, odrębnie dla każdego miesiąca.
Karta pracy w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez Zamawiającego musi być wypełniana na bieżąco. Po każdej wizycie: pedagoga, logopedy, rehabilitanta, masażysty i terapeuty zajęciowego realizującego usługi, wpis w karcie pracy poświadcza prawny opiekun dziecka. Karty pracy w ciągu miesiąca kalendarzowego pozostają w mieszkaniu dziecka, z możliwością wglądu w nią przez pracownika socjalnego lub inną upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.
Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez wykonawcę ceny z 1 godzinę usługi brutto i przewidywanej (w okresie trwania umowy) liczby godzin usług, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu 1 godziny usługi i faktycznej liczby wypracowanych godzin usług.
Należność za wykonane usługi opiekuńcze Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury.

Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:
a)Ustawą z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
b)Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 ze zm.).


Firmy uczestniczące