Zamawiający:
Gmina Mogilno. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.

Tytuł przetargu:
"Aktywne kobiety ku nowej przyszłości - aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno".


CPV:
CPV: 80530000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1)W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:
a)posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Oferent przedstawi, iż w okresie wykonywania niniejszego zamówienia posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń (wzór oświadczenia - zał. nr 5 do SIWZ).
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Oferent przedstawi w wykazie usług szkoleniowych (zał. Nr 7 do SIWZ) wykonanie
w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej jednego kursu zawodowego z zakresu opieki nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną dla grup minimum dziesięcioosobowych oraz załączy potwierdzenia, ze wszystkie wymienione zamówienia zostały wykonane należycie (np. przez załączenie referencji).
c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Oferent przedstawi, iż każdy z wykładowców uczestniczących w wykonaniu zamówienia posiadać będzie uprawnienia do przeprowadzenia kursów za kresu przedmiotu zamówienia - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wykaże, ze każdy z wykładowców posiadać będzie doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego kursu zawodowego w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert). W celu wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - zg. ze wzorem zał. Nr 6 do SIWZ.
d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Oferent przedstawi:
"aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
"aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
"ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2)Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy zostanie dokonana
na podstawie oświadczenia (zgodnie z drukiem załączonym do niniejszej specyfikacji - zał. Nr 4), o którym mowa w pkt 13 ppkt 3b).
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy spełniają przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 13 ppkt 3b, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)Oferta spełni warunki formalne jeżeli:
a)zostanie złożona w sposób określony w pkt 20 niniejszej SIWZ
b)zawierała będzie:
"formularz ofertowy - załącznik nr 1,
"parafowany wzór umowy - załącznik nr 2,
"podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,
"podpisane oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4,
"podpisane oświadczenie, że Wykonawca w okresie wykonywania niniejszego zamówienia posiada niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności - załącznik nr 5,
"wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (Wykonawca dla wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić personel posiadający wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie) - załącznik nr 6,
"wykaz wykonanych usług szkoleniowych - załącznik nr 7,
"program szkolenia - załącznik nr 8,
"podpisane oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 9.

8.Zamawiający żąda od Wykonawcy następujące dokumenty:
a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami;
b)wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej jednego kursu zawodowego z zakresu opieki nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną dla grup minimum dziesięcioosobowych oraz potwierdzenie, że wszystkie wymienione zamówienia zostały wykonane należycie (np. przez załączenie referencji);
c)aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
W/w dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;
d)dokument potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu
na siedzibę Wykonawcy;
e)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g)polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
W/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.
10.Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (koszt) za wykonanie zamówienia.
100 % - 100 pkt.

Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia jak poniżej oraz pieczęcią firmową oferenta (lub opisem w przypadku jej braku).
Oferta: "usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego:
opiekunka osoby starszej chorej i niepełnosprawnej dla uczestniczek projektu konkursowego "Aktywne kobiety ku nowej przyszłości - aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno".
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian albo wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie to powinno być w kopercie z napisem jak w punkcie 20 ppkt 9 SIWZ z dopiskiem "zmiana" lub "wycofanie".


Termin realizacji:
01.06.2013 do 30.06.2013

Osoba odpowiedzialna:
Pani Agnieszka Szulc - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie ul. Rynek 10; 88-300 Mogilno

Oferty można składać do:
2013-05-17 godz: 11:45

Otwarcie ofert:
2013-05-17 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Pokój Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie.

Kryteria wyboru:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
1)Cena brutto za całość zamówienia - 100%
2)Oferta zostanie wybrana wg poniższego kryterium:
najniższa cena (koszt) za wykonanie zamówienia 100 pkt - (100 %)
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę łączną wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia uzyska największą liczbę punktów, tj. 100 × 100 %. Kolejne ceny będą do najniższej ceny odnoszone według następującego wzoru:
C min
R = -------------- × 100 × 100 % gdzie: R - ranga
C b C min - cena najniższa
C b - cena oferty badanej
Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego: opiekunka osoby starszej chorej i niepełnosprawnej dla uczestniczek projektu konkursowego "Aktywne kobiety ku nowej przyszłości - aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.06.2013 do 30.06.2013.
1)Organizacja kursu:
a)Kursy odbywać się będą w okresie: 01.06.2013 - 30.06.2013.
b)Kurs obejmuje 145 godz. zajęć dydaktycznych, w tym: 50 godz. zajęć teoretycznych i 95 godz. zajęć praktycznych.
c)Uczestnikami kursów jest 10 kobiet z terenu gminy Mogilno, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub chcące dostosować je do potrzeb lokalnego rynku pracy.
d)Kursy obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w wymiarze ustalonym z Zamawiającym.
e)Szczegółowa tematyka oraz harmonogram zajęć zostaje ustalona z Zamawiającym.
f)Wykonawca zapewnia wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem kursów:
"serwis kawowy w postaci słodkiego poczęstunku (kawa, herbata, cukier, naczynia jednorazowe, śmietanki oraz zimne napoje, ciastka) na wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych;
"catering obiadowy składający z co najmniej jednego gorącego posiłku (drugie danie);
"wynajem sali szkoleniowych na terenie gminy Mogilno
do prowadzenia zajęć teoretycznych (sala zajęć powinna być dobrze wyposażona w niezbędne tablice, sprzęt audiowizualny, stoliki, miejsca siedzące, odpowiednie oświetlenie);
"zajęcia praktyczne winny być prowadzone w miejscach zapewniających możliwość nauki danego zawodu, a uczestnicy powinni mieć swojego nauka praktyki, wyspecjalizowanego w danej dziedzinie.
"wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały biurowe
i szkoleniowe dla uczestników kursów oraz odzież ochronną
do odbywania praktyk w terenie (laczki, fartuch);
"badania lekarskie uprawniające do uczestnictwa w kursie, zaświadczenia od lekarzy stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w zawodzie opiekunki osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej oraz wszelkie inne badania związane
z prawidłowym wykonaniem kursu;
"zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania na kursy
i z powrotem do miejsca zamieszkania, przy czym kursy nie mogą odbywać się dalej niż 30 km od miejscowości Mogilno;
"przeprowadzenie egzaminów końcowych.
g)zajęcia w ramach kursów prowadzone są przez doświadczonych wykładowców z odpowiednim wykształceniem/kwalifikacjami;
h)podczas zajęć prowadzone są listy obecności, ankieta oceniająca na końcu zajęć oraz dzienniki zajęć i potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych/biurowych i cateringu oraz poczęstunku w ramach serwisu kawowego;
i)po zakończonych zajęciach Wykonawca przedkłada dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu zajęć, listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych/biurowych i cateringu oraz poczęstunku w ramach serwisu kawowego, kserokopię materiałów dydaktycznych przekazanych uczestnikom szkolenia oraz sporządza końcowe sprawozdanie z przebiegu kursu dla każdego uczestnika, upięte w teczce;
j)wydanie zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu kursu zawodowego
zdobytych kwalifikacjach (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Przeprowadzenia kursów musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216).
k)sale szkoleniowe, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne oraz teoretyczne, materiały dydaktyczno-szkoleniowe muszą być oznakowane, zgodnie
z aktualnymi wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Firmy uczestniczące