Zamawiający:
Gmina Mogilno. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.

Tytuł przetargu:
Szkolenie:"Profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno".

CPV:
CPV 805300008

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki:
- posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności . jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadaja niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjal techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- znajduja się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
zajęcia teoretyczne: sierpień - wrzesień 2012 zajęcia praktyczne: wrzesień - październik 2012 przystąpienie do egzaminu wewnętrznego: październik - listopad 2012 przystąpienie do egzaminu państwowego: październik- listopad 2012 dodatkowe godziny jazdy dla kursantów/tek, którzy nie zdali egzaminu państwowego w pierwszym podejściu: październik- listopad 2012.

Osoba odpowiedzialna:
Marta Michalak - Koordynator Projektu tel. 052-315-93-26

Miejsce składania ofert:
Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 10
88-300 Mogilno


Oferty można składać do:
2012-08-03 godz: 15:30

Otwarcie ofert:
2012-08-06 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
rozstrzygnięcie ofert nastąpi w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rynek 10 88-300 Mogilno


Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - suma punktów z poniższych kategorii:
Kryterium regionalne: Oferent posiada siedzibę na terenie Gminy Mogilno (spełnia- 1pkt.; nie spełnia 0 pkt)
Najniższa cena brutto: (wartość szacunkowa zamówienia/cena oferty) x 12 = liczba punktów.

W przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej liczbie punktów , Oferenci którzy złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiąjacego ofert dodatkowych . Oferenci skłądając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Przedmiot zamówienia:
Szkolenie: " profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B- szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno".

Opis przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie przeprowadzenia kursów na prawo jazdy kat. B wraz z opłaceniem badań lekarskich oraz egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych dla uczestników/czek projetku konkursowego " Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawej jazdy kat. B - szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno". zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia .


Firmy uczestniczące