Zamawiający:
GMINA MOGILNO. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE

Tytuł przetargu:
"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi"

CPV:
CPV 85.14.00.00-2, 85.31.12.00-4, 85.31.21.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANI OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i posiadania wiedzy, doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.
b) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczyli należycie przynajmniej jedno zlecenie w placówkach wymienionych w rozporządzeniu z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
- wymagane jest ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia
Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. X

OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
4) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
5) wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem, że zostały one wykonane należycie
6) uwierzytelnione kserokopie dokumentów dopuszczających wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

W przypadku przedkładania kserokopii w/w dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty.

Jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty nie wynika upoważnienie do podpisywania oferty dla osoby występującej w imieniu wykonawcy, istnieje bezwzględny wymóg dołączenia stosownego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu wykonawców istnieje również w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich wspólników.


Termin realizacji:
01.08.2012 do 31.12.2012

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Szulc - Kierownik MGOPS Mogilno tel. 52-315-93-15

Miejsce składania ofert:
Oferty sporządzone zgodnie ze specyfikacją należy składać w Sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rynek 10 88-300 Mogilno do dnia 27-07-2012 r. do godziny 12:00.
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-07-27 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2012-07-27 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 10 88-300 Mogilno
Pokój nr. 1


Kryteria wyboru:
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiajacy będzie się kierował następującym kryteriami:

- cena brutto oferty
- osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- posiadajacymi niezbędne doświadczenie, wiedzę i wykształcenie.


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi"
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług przez pedagoga i logopedę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.3 pkt 1 lit.a,b,c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2011 r. Nr 231, poz 1375 ze zmianami).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- zamówienie realizowane będzie w wymiarze godzinowym zgodnym z zapotrzebowaniem zgłaszanym we wnioskach o pomoc o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Uslugi będą świadczone w środowisku (domu klienta) na terenie miasta i gminy Mogilno w robocze dni tygodnia, w godzinach ustalonych wspólnie przez terapeutę, pedagoga i opiekuna prawnego dziecka w okresie od sierpnia 2012 do grudnia 2012.
- Wykonanwca musi zapewnić realizację usług w godzinach od 8:00 do 20:00, nie więcej niż 8 godzin dziennie.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia rachunku lub faktury za wykonaną usługę do 5-go dnia każdego miesiąca- następnego po miesiącu w którym wykonana została usługa.
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr.175, poz.1362 z poźn. zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr. 133, poz.883.)
-Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie: karty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami usługobiorców, potwierdzających wykonanie usługi.


Firmy uczestniczące