Zamawiający:
Gmina Mogilno. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.

Tytuł przetargu:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 59 osób uczestników projektu systemowego " Mój potencjał - moją przyszłością".

CPV:
CPV 805300008

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- wymagane jest aby Wykonawca był jednostką szkoleniową i posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu
na siedzibę Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
- wymagane jest przeprowadzenie co najmniej jednego szkolenia z zakresu objętego przedmiotowym zamówieniem w okresie 3 lat przed złożeniem lub jeżeli okres działalności oferenta jest krótszy -
w tym okresie
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania szkoleń, a także dysponowanie odpowiednim do rodzaju zamówienia potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania Zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
- wymagane jest ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. X
X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy
4) wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
5) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
6) wykaz wykonanych usług -szkoleń wraz z potwierdzeniem, że zostały one wykonane należycie
7) uwierzytelnione kserokopie dokumentów dopuszczających wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.
8) program szkolenia uwzględniający min.
- nazwę i zakres szkolenia,
- liczbę godzin zajęć teoretycznych ,
- Liczbę godzin zajęć praktycznych,
- czas trwania i sposób jego organizacji,
- cele kształcenia,
- plan nauczania,
- treści kształcenia,
- wykaz literatury oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych/pomocniczych,
- sposób sprawdzania efektów kształcenia,
- harmonogram szkolenia.
W przypadku przedkładania kserokopii w/w dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty.
Jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty nie wynika upoważnienie do podpisywania oferty
dla osoby występującej w imieniu wykonawcy, istnieje bezwzględny wymóg dołączenia stosownego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
w postępowaniu wykonawców istnieje również w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich wspólników.Termin realizacji:
15 maja 2012 do 30 czerwca 2012.

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Szulc - Kierownik MGOPS Mogilno

Miejsce składania ofert:
Oferty sporządzone zgodnie ze specyfikacją należy składać w sekretariacie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie ul. Rynek 10 do dnia 27 kwietnia 2012r. do godziny 12.00.

Oferty można składać do:
2012-04-27 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2012-04-27 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 10
Pokój nr. 1


Kryteria wyboru:
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: miejscem realizacji szkoleń, cena brutto oferty, ilość godzin każdego szkolenia, niezbędne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o wybranej tematyce, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiednimi warunkami cenowymi , odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji szkoleń.Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
"Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 59 uczestników projektu systemowego "Mój potencjał-moją przyszłością":
- handlowiec z obsługą kas fiskalnych, komputera i rachunkowości - 24 osoby
- florystyczny - 4 osoby
- kosmetyczny - 4 osoby
- kucharz małej gastronomii - 4 osoby
- podstawy księgowości - 1osoba
- opiekunka środowiskowa dla osób dorosłych i elementami opiekunki dziecięcej- 9 osób
- palacz CO - 4 osoby
- kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli propan butan - 3 osoby
- spawacz MAG - 1 osoba
- elektryk z uprawnieniami państwowymi - 1 osoba
- cieśla-stolarz - 1 osoba
- obsługa wciągników i wciągarek - 2 osoby
- urządzanie terenów zielonych - 1 osoba

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 59 uczestników projekty systemowego "Mój potencjał-moją przyszłością":
- handlowiec z obsługą kas fiskalnych, komputera i rachunkowości - 24 osoby - 150 godz.
- florystyczny - 4 osoby - 100 godz.
- kosmetyczny - 4 osoby - 200 godz.
- kucharz małej gastronomii - 4 osoby - 150 godz.
- podstawy księgowości - 1 osoba - 150 godz.
- opiekunka środowiskowa dla osób dorosłych i elementami opiekunki dziecięcej - 9 osób - 150 godz.
- palacz CO - 4 osoby - 60 godz.
- kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli propan butan - 3 osoby - 67 godz.
- spawacz MAG - 1 osoba - 150 godz.
- elektryk z uprawnieniami państwowymi - 1 osoba 60 godz.
- cieśla - stolarz - 1 osoba - 120 godz.
- obsługa wciągników i wciągarek - 2 osoba - 60 godz.
- urządzanie terenów zielonych - 1 osoba - 120 godz.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach projektu : "Mój potencjał-moją przyszłością"
3.Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń zawodowych dla 59 uczestników projektu systemowego "Mój potencjał-moją przyszłością"
2.Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres trwania szkolenia. Koszt ubezpieczenia powinien być ujęty w koszcie szkolenia ogółem.
3.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom szkolenia przez cały okres jego trwania - każdego dnia szkolenia - przerw kawowych i obiadowej. Poczęstunek w czasie przerw kawowych powinien obejmować kawę, herbatę, zimne napoje i soki oraz ciastka w ilości odpowiedniej do liczby uczestników szkolenia, natomiast obiad powinien składać się z dwóch dań oraz kompotu.
4.Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić dwukrotnie (w połowie czasu trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu) badanie ankietowe uczestników szkolenia dotyczące weryfikacji poziomu zawartości merytorycznej zajęć a także jakości prowadzonych zajęć. Ankiety oraz ich analizę Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu.
5.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe, w tym materiały biurowe (notatnik formatu A5 oraz długopis - w ilości po 1 szt.). Dodatkowo jeden komplet materiałów szkoleniowych należy dostarczyć zamawiającemu.
6. Materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia spięte lub zbindowane i wydane kursantom w momencie rozpoczęcia szkolenia.
7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia odpowiednie warunki lokalowe.
- sale wykładowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone
w niezbędne pomoce dydaktyczne(np. tablica, projektor, rzutnik obrazu)
- sale ćwiczeń praktycznych spełniające wymagania przepisów bhp i p.poż. zaopatrzone
w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z tematyką szkolenia.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia uczestnikom szkolenia koniecznego sprzętu/odzieży ochronnej na czas trwania szkolenia.
8. Sprzęt, materiały i wyposażenie do zajęć praktycznych, w czasie których każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony do niego jednakowy dostęp.
9.Szkolenie winno kończyć się przeprowadzeniem egzaminu oraz wydaniem zaświadczenia
o ukończeniu kursu potwierdzającego zakres szkolenia oraz umiejętności/uprawnienia zdobyte
w związku z ukończeniem szkolenia
10. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzenia szkoleń.
11. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów cateringu dla uczestników szkoleń.
Firmy uczestniczące