Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie informuję, iż  włączył  się w realizację projektu p.n.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

 Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.

 

O WSPARCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ :

1)     Osoby pełnoletnie korzystające z systemu pomocy społecznej zgodnie z  ustawą z 12.03.2004 r . o pomocy społecznej ( Dz. U. nr 64, poz 593, ze zm.),

2)     Uczniowie pobierający stypendium socjalne w roku szkolnym  2010-2011 zgodnie z ustawą z 07/09.1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz 2572, ze zm.)

           

WNIOSKODAWCA, ABY UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE MUSI SPEŁNIĆ  ŁĄCZNIE WARUNKI:

1.      gdy Wnioskodawcą jest pełnoletnia osoba korzystająca z systemu  pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r Nr. 175, poz.1362 ze zm. )

 

a)    w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  o udzielenie wsparcia w Urzędzie Marszałkowskim, skorzystał ze świadczeń przyznanych w ramach pomocy społecznej i spełnia kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej na dzień złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

b)    posiada co najmniej 1 dziecko, które realizuje obowiązek szkolny (nie później jednak  niż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej);

c)    nie posiada komputera i dostępu do Internetu bądź posiada komputer, a nie posiada dostępu do Internetu.

2.      gdy  Wnioskodawcą jest uczeń pobierający stypendium socjalne w roku szkolnym 2010 -2011 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr. 256, poz. 2572, ze zm. )

a)    nie posiada komputera i dostępu do Internetu bądź posiada komputer, a nie posiada dostępu do Internetu.

                 Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć:

1)     gdy Wnioskodawcą jest pełnoletnia osoba korzystająca z systemu  pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r Nr. 175, poz.1362 ze zm. ):

a)    Kserokopię dowodu  osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

2)     gdy  Wnioskodawcą jest uczeń pobierający stypendium socjalne w roku szkolnym 2010 -2011 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr. 256, poz. 2572, ze zm. )

 

a)     Decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w roku szkolnym 2010-2011;

b)     Kserokopię legitymacji szkolnej Wnioskodawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

c)      Kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Ośrodek Pomocy Społecznej bądź, w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią, kserokopię dowodu osobistego osoby reprezentującej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Ośrodek Pomocy Społecznej

            Wsparcie będzie udzielone przez  24 miesiące  i realizowane w następujących formach:

1.      Użyczenie  zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do Internetu;

2.      Zapewnienie dostępu do Internetu;

3.      Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, będącego uzupełnieniem określonego w pkt. 1 i 2 wsparcia w których OBOWIĄZKOWO uczestniczyć będzie Wnioskodawca objęty wsparciem.

 

            W ramach projektu zostanie dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewniony zostanie dostęp do Internetu, zapewnione zostaną także podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.

             Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.

 

Wniosek o udzielenie wsparcia jest do pobrania w

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie ul. Rynek 10.

Termin składania wniosków:

od dnia 13 czerwca do 30 czerwca 2011 r.

 

Szczegółowe informacje:

- MGOPS Mogilno pok. Nr 6

- www.wejdzwsiec.pl