Mogilno, 8 stycznia 2010 r.

OFERTA NR 1/10

BURMISTRZ MOGILNA

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze

KIEROWNIKA

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Mogilnie

1. Liczba lub wymiar etatu: 1

2. Zakres podstawowych zadań:

1) Kierownik MGOPS organizuje, koordynuje , nadzoruje i odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych MGOPS;

2) z upoważnienia Burmistrza Kierownik MGOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach o przyznaniu lub odmowie świadczeń;

3) do zadań i uprawnień Kierownika należy w szczególności:

a) terminowa realizacja zadań jednostki,

b) rozdział środków związanych z realizacją zadań i kontrola ich wykorzystania,

c) czuwanie nad zgodnością podejmowanych działań z prawem,

d) ochrona informacji i danych gromadzonych w związku z realizacją wykonywanych zadań,

e) zapewnienie właściwej jakości realizowanych zadań,

f) tworzenie i doskonalenie procedur działania,

g) podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z działalnością podległej jednostki,

h) przedkładanie Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań finansowych z działalności oraz planów finansowych na kolejny rok budżetowy,

i) realizacja obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników,

j) reprezentowanie MGOPS na zewnątrz.

3. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) posiada wykształcenie:

wyższe magisterskie (preferowane kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, nauka o rodzinie, prawo, ekonomia),

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończenie studiów podyplomowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

6) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

4. Wymagania dodatkowe:

1) bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru działania MGOPS, w tym ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kpa, Prawo pracy, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, oraz o finansach publicznych;

2) znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych;

3) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej i rządowej;

4) znajomość zagadnień dot. pozyskiwania środków UE ;

5) cechy osobowościowe:

- predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie;

- opanowanie w sytuacjach stresowych,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy;

3) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;

5) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy potwierdzające staż pracy;

6) mile widziane referencje;

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 i 32 ustawy z

dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami).

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

6. Inne:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (052) 318 55 28 i 318 55 27 lub osobiście w dziale kadr Urzędu Miejskiego (pok. 38 – I p.).

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 stycznia (piątek) 2010 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. 206 – I p.) bądź przesłać pod adresem:

Urząd Miejski w Mogilnie
88-300 MOGILNO
ul. Narutowicza 1.

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy 1/10 – Kierownik MGOPS”.

Uwaga:

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastępca Burmistrza

/ Jarosław Ciesielski /