OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2009

z dnia 05 listopada 2009


Na podstawie art.11, art.12 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008. Nr 223, poz. 1458)


Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczeZastępca Kierownika

 • na podstawie umowy o pracę


Liczba lub wymiar etatu: 1


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

  bezpośredni nadzór nad:

  · działem pomocy społecznej

  · działem dodatków mieszkaniowych

  · sprzątaczką

  · Ogniskiem Wychowawczym

  w tym w szczególności:

  · bezpośrednie nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,

  · podpisywanie orzeczeń administracyjnych w zakresie objętym działalnością podległych

  działów,

  · organizacja pracy pracowników podległych działów,

  · rozdział zadań do poszczególnych pracowników oraz rozliczenie podległych działów,

  · dbałość o kompletność dokumentów służbowych podległych działów oraz o stan mienia

  będącego na ich wyposażeniu

  · wykonywanie innych zadań na polecenie bezpośredniego przełożonego a dotyczących

  pracy i nie będących w sprzeczności z prawem i umową o pracę.


II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a/ niezbędne:

· obywatelstwo polskie,

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

· posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów

o szkolnictwie wyższym – preferowane: pomoc społeczna, praca socjalna, administracja , prawo

· posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

· znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

· znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

· znajomość ustawy o pomocy społecznej

· posiadać minimum 5 – letni staż pracy w tym 3 lata w jednostkach pomocy społecznej,

· posiadać umiejętności obsługi komputera (programy: WORD, EXEL)

· nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią

oraz posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku


b/ dodatkowe:

· umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się,

· umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność,

· umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa,

· umiejętność podejmowania decyzji,

· umiejętność prowadzenia negocjacji,

· posiadać staż pracy zawodowej w administracji publicznej,

· samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, otwartość,

· staż pracy na stanowisku kierowniczym


 1. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

  list motywacyjny.

· CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

· wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

· potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

· potwierdzone kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

· potwierdzone kserokopie dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej,

· oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na

stanowisku,

· oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z praw

publicznych,

· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· opinie z poprzednich miejsc pracy


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:


"„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych w  mojej ofercie  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 o  ochronie  danych  osobowych (tj. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn.zm.)  oraz  ustawą  z  dnia  21  listopada 2008     o  pracownikach   samorządowych  (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 23 listopada 2009.

 • osobiście

w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie, pokój Nr 12

 • lub przesłać na adres: Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  ul. Rynek 10 88-300 MogilnoAplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.


Uwaga:

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie /www.mgops.mogilno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS w Mogilnie ul. Rynek 10.

KIEROWNIK

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

w Mogilnie


Dariusz Stalinski