Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie przedstawia wykaz kontroli , które miały miejsce w tut. Ośrodku w okresie od 2018 roku  do 2023 roku.

 

2018 rok

Wojewoda Kujawsko Pomorski

Wydział Zdrowia KPCZP

zakres: prawidłowość wydawania decyzji, ustalania kosztów i wykorzystania  udzielonej dotacji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Wojewoda Kujawsko Pomorski

Wydział Polityki Społecznej

zakres: realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia asystenta rodziny z wymaganymi kwalifikacjami.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny

zakres: Ocena stanu sanitarnego, higienicznego i technicznego,ocena przejść ewakuacyjnych pod względem dostosowania do zaleceń ergonomii.

2019 rok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bydgoszcz

zakres:  prawidłowość i rzetelność obliczania składek  na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytlane i rentowe.

2020 rok

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

zakres: realizacja ustwawy o pomocy Państwa w  wychowaniu dzieci.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

zakres: organizacja jednostki, zadania własne, schronienie, skierowanie do Domów Pomocy Społecznej. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze.

2021 rok

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Mogilnie

zakres: stosowanie działań przeciw epidemicznych w trakcie epidemii Sars Cov2 w Polsce, dokumentowanie działań, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia w zakresie  używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.

Wojewoda Kujawsko Pomorski

zakres: organizowanie i  świadczenie przez MGOPS w Mogilnie , Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2022 rok

Wojewoda Kujawsko Pomorski

Wydział Polityki Społecznej

zakres: realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia asystenta rodziny z wymaganymi kwalifikacjami.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

zakres:  prawna ochrona pracy.

Najwyższa Izba Kontroli

zakres: prawidłowość i skuteczność działań gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego wobec dłużników alimentacyjnych

2023 rok

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

zakres: prawna ochrony pracy.

Wystąpienia pokontrolne dostępne są do wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie po uprzednim złożeniu wniosku.