Gmina Mogilno przystąpiła do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Realizatorem programu na terenie gminy Mogilno jest          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie. Zakres obejmuje organizację   i realizację dostarczania artykułów pierwszej potrzeby dla osób starszych przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. 

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020  roku. Zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów            do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Z programu „Wspieraj Seniora” mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. 
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu         nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat           i więcej, pomoc może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
                                
             Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
  

         

                            

                             

                             
                         

                           

     

    

Krok 1
 . Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną             w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11
                                .
Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach         08:00-21:00.                                
             

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej 
Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku. 

Krok 3.
                                
                                            
             

           
      

 Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,

w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Dostarczanie zakupów odbywa się w godzinach urzędowania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              w Mogilnie przez pięć dni w tygodniu. 

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. 
Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów pracownikowi socjalnemu bądź asystentowi rodziny.

Do Miejsko-Gminnego

    

                        

   
     

         


 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mogilnie wpłynęło dziesięć zgłoszeń o udzielenie 

wsparcia, pomocy, głównie

 w zakupie artykułów żywnościowych. 


 

   
     

         


Seniorze!

    

                        

   
     

         


 

  
    

 

   


 

    

                        

   
     

         


 

Zostań w domu. 
Nie lekceważ zagrożenia. 
Twoje zdrowie jest najważniejsze! 

Skorzystaj z infolinii

 22 505 11 11.