MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
Data publikacji strony internetowej: 2004-04-23.
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-23.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Dąbek, mgops@mogilno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 315 93 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

1.    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie ul. Rynek 10; 88-300 Mogilno. Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ulicy Rynek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku NIE  znajduje się winda, brak obszarów kontroli. . Brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie są zamontowane głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek Ośrodka jest dwukondygnacyjny wyposażony w schody oraz wąskie korytarze. W budynku utrudnione jest poruszanie się  osób na wózkach inwalidzkich.

2. Do  budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Przed budynkiem Ośrodka nie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, zlokalizowane bardzo blisko drzwi wejściowych. Natomiast nieopodal budynku, znajdują się wyznaczone miejsca dla powyższych osób.

5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.